Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

ENSENYAMENT CONCERTAT

Permisos retribuïts

  VII CONVENI COL·LECTIU D'ENSENYAMENT CONCERTAT

  16/04/2024.

  NOUS PERMISOS I DRETS DE CORRESPONSABILITAT

  Principals modificacions de l'Estatut dels Treballadors

  ADAPTACIÓ DE JORNADA

  Nova redacció de l'Article 34.8

  Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada idistribució de la jornada de treball, a l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per a fer efectiu el seu dret ala conciliació de la vida familiar i laboral. Aquestes adaptacions hauran de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l'empresa.

  En cas que tinguin fills o filles, les persones treballadores tindran dret a efectuar aquesta sol·licitud fins que els fills o filles compleixin dotze anys.

  Així mateix, tindran aquest dret els qui tinguin necessitats de cura respecte dels fills ifilles majors de dotze anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, així com d'altres persones dependents quan,en aquest últim cas, convisquin en el mateix domicili, i que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos, havent de justificar les circumstàncies en les quals es fonamenta la petició.

  PERMISOS REMUNERATS

  Nova redacció de l'Article 37.3

  a) i b) i nou apartat b bis), 37.4 i 37.6 i nou apartat 9

  La persona treballadora, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent:

  a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni o registre de parella de fet.

  b) Cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la seva cura efectiva.

  c) Dos dies per la mort del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s'ampliarà en dos dies.

  d) La persona treballadora tindrà dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

  Les persones treballadores tindran dret al fet que siguin retribuïdes les hores d'absència per les causes previstes en el present apartat equivalents a quatre dies a l'any, conforme al que s'estableix en conveni col·lectiu o, en defecte d'això, enacord entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores aportant les persones treballadores, si és el cas, acreditació del motiu d'absència.

  REDUCCIÓ DE JORNADA

  Nova redacció de l'Article 34.6

  Qui per raons de guarda legal tingui a cura directa algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d'aquella.

  Tindrà el mateix dret qui necessiti encarregar-se de la cura directa del cònjuge o parella de fet, o un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda.

  En l'exercici d'aquest dret es tindrà en compte el foment de la corresponsabilitat entre dones i homes i, així mateix, evitar la perpetuació de rols i estereotips de gènere.

  PERMÍS PARENTAL (NO RETRIBUÏT)

  a) Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys. Aquest permís, que tindrà una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps complet, o a règim de jornada a temps parcial conforme al que s'estableix reglamentàriament.

  b) Aquest permís constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones, sense que pugui transferir-se el seu exercici.

  En el cas que un mateix permís o dret sigui regulat de manera diferent entre elConveni Col·lectiu i l'Estatut dels Treballadors, s'aplicarà sempre allò que resulti més beneficiós per a la persona treballadora.

  Clica en el document per veure les taules...

  Documentació associada
  Documentació associada