Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

15.04.2024

Publicat al BOE el nomenament del personal funcionari de carrera seleccionat en els procediments selectius extraordinaris d'estabilització

Ordre EFD/316/2024, de 5 d'abril, per la qual, a proposta de la Conselleria d'Educació i Universitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es nomena personal funcionari de carrera dels Cossos de Professors d'Ensenyament Secundari, de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de Professors de Música i Arts Escèniques, de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny, de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, de Mestres i de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, a les persones seleccionades en els procediments selectius extraordinaris d'estabilització convocats per Resolució de 3 de novembre de 2022.

Publicat en:«BOE» núm. 91, de 13 d'abril de 2024, pàgines 41061 a 41134 (74 págs.)

Secció:II. Autoritats i personal - A. Nomenaments, situacions i incidències

Departament: Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports

Referència:BOE-A-2024-7261

Veure document

22.03.2024

Pensions classes passives 2024

Veure document

09.05.2023

Convocatòria interins 2023-24

Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d’abril de 2023 per la qual esprorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats ofuncions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació iFormació Professional del Govern de les Illes Balears

Veure document

05.04.2023

Darreres informacions del Concurs de mèrits

Veure document

03.04.2023

Guia Oposicions ordinàries

Veure document

03.04.2023

Guia Oposicions d'estabilització

Veure document

22.03.2023

Resum MSE 22-03-23

1. Proposta de resolució de comissions de serveis per al curs 2023-24.

2. Calendari de processos de la Direcció General de Personal Docent.

3. Proposta de modificació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

 

Veure document

15.03.2023

Nòmina pública 2023

Veure document

21.10.2022

Guia tràmits naixement fill/a

Veure document

15.09.2022

Resum de la MSE del 15 de setembre de 2022

1. Esborrany de la resolució de perfils educatius

2. Projecte de decret de transport escolar.

3. Projecte de decret que regula la inspecció educativa.

Veure document

17.09.2022

Tutoritzacions d'interins/es 2022-23

Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2022-2023

Veure document

20.07.2022

Adjudicacions 2022-23

Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

Veure document

06.07.2022

Publicació de la convocatòria, per al curs 2022-23, del procés d'adjudicació de destinacions provisionals

BOIB 5 de juliol

Veure document

13.04.2022

Publicat Reial decret 270/2022, pel qual es modifica el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la citada llei, aprovat per Reial decret276/2007, de 23 de febrer

Veure document

04.04.2022

Resum de la Mesa Sectorial d'Educació sobre Assessors Tècnics Docents (04-04-22)

1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 293 i 321.

2. Proposta de modificació de la Instrucció del conseller d’Educació iUniversitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i lespautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcionsd’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Universitat(actualment conselleria d’Educació i Formació Professional) mitjançantconcurs públic de mèrits.

3. Proposta de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional perla qual s’assignen noves funcions a llocs d’assessor tècnic docent de laConselleria d’Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcionsde determinats llocs d’assessor tècnic docent.

4. Proposta de Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació iFormació Professional per la qual s’aprova la convocatòria per proveircomissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcionsd’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i FormacióProfessional.

5. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per laqual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema decomissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.

Veure document