Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Primera Comissió Seguiment de l'Acord Marc

  Resum de la primera Comissió Seguiment de l'Acord Marc.

  20/06/2024.

  El passat 23 de maig del 2024 la Federació d'Ensenyament de CCOO va demanar per registre d'entrada la convocatòria d'una comissió de seguiment de l'Acord Marc per negociar els punts que consideràvem més urgents, com són el pla de climatització, els permisos retribuïts i l'equiparació, el reconeixement de la tutoria i la desburocratització, entre d'altres.

  Avui, dia 20 de juny del 2024, s'ha dut a terme aquesta primera mesa de seguiment. En ella hem tractat, per ordre, els quinze primers punts. Se'ns ha convocat pel proper 1 de juliol per tractar la resta de punts, en els quals es troben el gruix dels que entenem que són prioritaris.

  La Conselleria ens ha fet arribar el seu compromís de complir amb la totalitat dels acords signats, els quals ascendeixen en un pressupost de cinquanta milions d'euros. Ismael Alonso, Director General de Personal Docent i Centres Concertats ha expressat la seva necessitat de saber com s'ha arribat a aquesta xifra de previsió de despesa.

  PUNT 1 – Sobre la carrera professional

  - El 1r tram es va aconseguir d'ofici per tots els docents amb un sexenni reconegut des del setembre de 2023.

  - Per setembre de 2024 s'obrirà la convocatòria del 1r tram des del GESTIB. Aquesta ja serà per mitjà d'una avaluació i afectarà als docents que han complert el seu primer sexenni aquest curs i per aquells que per alguns motius no varen poder consolidar-ho l'any passat, tot i tenir el 1r sexenni. Tot i que s'obri per setembre el pagament es farà durant el primer trimestre, com passa, per exemple, amb el complement de tutoria. Això si, serà en caràcter retroactiu des del setembre del 24.

  - El 2n tram està previst per al gener del 26, on estan garantits els efectes econòmics. Ens fan saber que tenen la previsió de començar la negociació pel setembre del 25. No obstant i fent referència al que diu l'Acord Marc demanam que es contempli l'avançament d'aquesta negociació per tal de fer efectius els pagaments abans. Diu la Conselleria que estudiaran les possibles millores i avançaments, però que ara per ara compliran el que està signat.

  - A partir de setembre del 24 els equips directius rebran la part NO CONSOLIDABLE d'ofici. Aquest pagament no es farà immediatament però si que tendrà efectes retroactius des del setembre.

  - Ens recorden que totes les primeres convocatòries de cada tram no caldrà l'avaluació, en posteriors si.

  PUNT 2 – Sobre la carrera professional del cos dels inspectors

  - A primers de juliol se signarà l'acord.

  PUNT 3 – Sobre l'increment retributiu

  - El 2% tot i que està aprovat i comptabilitzat no hi ha una data clara de quan es farà efectiu. Així i tot quan es faci serà en caràcter retroactiu des del gener del 24.

  - També hi ha un 0,5% que depèn del PIB (la previsió es calcula al mes de desembre) que si es fa efectiu el cobrarem també a efectes del gener del 24.

  PUNT 4 – Sobre la incompatibilitat del complement de tutoria i el de cap de departament

  - Complert, ja es cobra tots dos.

  PUNT 5 – Sobre la millora de les plantilles

  - Aconseguit gràcies a diferents accions com concurs de mèrits, oposicions, augment de plantilles...

  PUNT 6 – Sobre les pròximes oposicions

  - Les oposicions del 2025 seran nombroses per tal de vetllar no superar el 8% d'interinatge.

  PUNT 7 – Sobre la reducció de les taxes de les oposicions

  - Complert, ja hi ha una rebaixa del 50% en les taxes.

  PUNT 8 – Sobre la integració del PTFP (Part pendent)

  - Actualment, des de l'assessoria jurídica, s'està treballant en el complement equiparador per al professorat que no ha pogut integrar-se al cos A1.

  - Fins al 2026 hi ha de termini per obtenir un grau universitari i integrar-se dins el cos de secundària pels que encara no ho han aconseguit.

  PUNT 9 – Sobre el grup de substitucions exprès

  - Passen de 17 a 23:14 a Mallorca, 7 a Eivissa, 5 a Menorca.

  - S'amplien les places de suport i PT

  - A causa que tenen un termini màxim de 9 mesos de contractació i per tal que pugui acabar el curs amb els alumnes s'intenta contractar a finals de setembre. No poden acabar al 31 de juliol.

  PUNT 10 – Sobre les 18h lectives pel professorat de secundària

  - Les quotes de l'any que ve ja s'han calculat a 18h.

  PUNT 11 – Sobre les 23h de docència directa dels docents (Pendent)

  - S'ha aconseguit calcular les quotes per l'any que ve en 24,5h. Això ha suposat un augment de 127 mestres més a la plantilla de primària. Demanem espai per poder negociar aquest punt i millorar-lo.

  - El fet de ser 23h de docència directa i no lectives ha fet que el càlcul previst s'hagués fet en un primer moment sobre 25h, ja que les 2'5h de pati des de les instruccions del curs 23-24 es contemplen com a hores de docència directa. Així i tot ens fan saber, com hem exposat al paràgraf anterior, que s'ha aconseguit calcular en 24'5h. Hem exigit continuar amb aquesta reducció i els següents cursos calcular quotes amb 24h, 23'5h i arribar a 23h.

  PUNT 12 – Sobre la insularitat

  - Punt tractat i aconseguit en la mesa sectorial de la setmana passada on totes les places dels centres de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera passen a ser considerades de difícil cobertura.

  PUNT 13 – Sobre la reducció de ràtios (Pendent)

  - Aquest punt està totalment lligat al Pla d'infraestructures. Durant el juliol ens presentaran als sindicats i a totes les forces polítiques un projecte de consens per assegurar la seva aplicació, pla ambiciós i amb una calendarització a mitjà-llarg termini. Es tindran en compte nous centres, la incorporació en alguns centres de l'etapa de 0-3, la millora en les infraestructures, instal·lació de plaques solars...

  PUNT 14 – Sobre les places d'auxiliars administratius als centres (Pendent)

  - Per dotar de més recursos depenen de funció pública. Ens demanen als sindicats que formem part de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics que insistirem per tal d'agilitzar aquesta necessitat. Des de Conselleria ens traslladen que són conscients d'aquesta necessitat, però depèn de Funció Pública.

  PUNT 15 - Sobre la llicència per estudis (Part pendent)

  - Aviat ens presentaran un esborrany del projecte de les llicències no retribuïdes pel curs 24-25. Intentaran fer-ho abans de setembre. Queda pendent les llicències retribuïdes.

  S'ajorna la reunió i continuarem amb la revisió i seguiment dels restants punts on tenim molt a dir i exigir.

  Propera Comissió de Seguiment acordada pel dimecres 1 a les 9h.

  Reunió Tècnica per reclamacions de Comissions de Serveis

  - Hi Han hagut 1042 reclamacions, s'han acceptat 947 (91%) i denegades 95 (9%)

  - S'han revisat i discutit els casos més dubtosos. El procediment ha estat correcte, flexible però ajustat a normativa i transparent. Aviat es publicaran les llistes definitives.