Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

COMPLIMENT DELS ACORDS JA!

Pla pilot de climatització

  Des de CCOO demanam que es posi tota l'energia i l'atenció necessària per a solventar aquest gran problema i per enllestir el més aviat possible el PLA PILOT DE CLIMATITZACIÓ. Els centres educatius han d'estar preparats per afrontar el canvi climàtic sense que aquest afecti a la qualitat de l'ensenyament. 

  29/05/2024.

  Davant la problemàtica generalitzada d’altes temperatures als edificis educatius, la Conselleria d’Educació i Universitats va arribar a un acord amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), fundació que pertany a la UIB, per elaborar el Pla Pilot de Climatització. 

  La FUEIB disposa dels coneixements i dels recursos tècnics per realitzar aquest estudi. L’estudi s'està fent sobre 20 centres de totes les Illes Balears.   

  El criteri per triar aquests centres ha estat incloure’n de les quatre illes i valorar entre les diferents tipologies de centres.  

  La Conselleria d’Educació i Universitats ha destinat 83.112,92€ a aquest estudi, que es va comprometre a desenvolupar en el termini d’un any.  

  Actualment sembla més que impossible tenir el Pla pilot de climatització aquest juliol, tal i com s'havien compromès, perquè cal obtenir dades del comportament tèrmic dels edificis al llarg de tot l’any per poder fer unes actuacions de millora tèrmica més precises i ajustades a les característiques de cada edifici. 

  A més, la millora de les condicions tèrmiques dels edificis no es poden resoldre de forma immediata, ja que millorar 400 centres educatius públics de cop és inviable. 

  Durant els primers tres mesos s’han analitzat: 

  • 1- IES Antoni Maura de Palma   
  • 2- CEE Son Ferriol de Palma 
  • 3- CEIP Badies de Llucmajor 
  • 4- CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles  
  • 5- CIFP Borja Moll i Nou Llevant de Palma  
  • 6- IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó 
  • 7- CEIP sa Blanca Dona d’Eivissa 
  • 8- IES Marc Ferrer de Sant Francesc de Formentera  

  I durant la resta de mesos s’estan analitzant els següents: 

  •  9- EI Magdalena Humbert de Maó 
  • 10- CEIP Anselm Turmeda de Palma,  
  • 11- IES Can Peu Blanc de sa Pobla 
  • 12- CEIP Establiments de Palma 
  • 13- CEIP Son Ferriol de Palma 
  • 14- IES Puig de sa Font de Son Servera 
  • 15- CEIP Son Oliva de Palma 
  • 16- CEIP Molí d’en Xema de Manacor 
  • 17- CEIP Mestre Duran d’Alaior  
  • 18- CEIP Pere Casesnoves de Ciutadella 
  • 19- CEIP Balansat d’Eivissa 
  • 20- CEIP Can Coix de Sant Antoni de Portmany. 

  A l’hora de prendre mesures per la millora tèrmica dels edificis, s’ha de tenir en compte la normativa vigent, especialment el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). 

  En aquesta normativa s’estableix que les instal·lacions tèrmiques dels edificis escolars han de garantir una qualitat mínima de l’aire interior. Aquesta qualitat de l’aire interior s’aconsegueix aportant aire de renovació. Per tant, una instal·lació tèrmica de nova construcció (tant de fred com de calor) no només tracta la temperatura de l’aire sinó que ha d’incorporar sistemes per assegurar la qualitat de l’aire. 

  A més, el RITE determina que per instal·lacions de més de 50 kW de potència cal redactar un projecte tècnic abans d’instal·lar cap equip. 

  Per tant, tot i que alguns centres educatius proposen instal·lar equips d’aire condicionat com els que es poden emprar en cases particulars, la normativa no ho permet perquè no disposen d'aquesta renovació d’aire. És a dir, aquests equips només refreden o encalenteixen l’aire d’un espai tancat que a més està ocupat amb un cert nombre de persones. Com que els equips no aporten aire exterior, la qualitat de l’aire es va degradant (reducció de la concentració d’oxigen i increment de CO2, concentració de males olors, increment de la humitat ambiental, concentració de virus...). 

  Ex: En els cotxes no s’assegura la qualitat de l’aire amb la recirculació interior. Aquesta només s’aconsella quan estàs dins un túnel (on la qualitat de l’aire exterior és pitjor que la de l’interior del vehicle).    

  Per tant, des de la Conselleria d’Educació i Universitats no es poden autoritzar aquests equips domèstics tot i que d’entrada semblaria que podrien ser la solució més ràpida per fer front a les altes temperatures als centres educatius. L’única opció possible, tenint en compte el RITE, és instal·lar ventiladors a les aules.  

  Una bona solució per reduir la temperatura als edificis escolars seria obrir les finestres durant la nit per ventilar però aquesta mesura entra en conflicte amb la vigilància dels edificis per l’entrada de possibles intrusos. 

  Els darrers anys, des del Servei d’Infraestructures Educatives s’ha donat una ajuda econòmica als centres que han presentat un informe d’altes temperatures del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent. Els centres han de destinar aquestes ajudes a la millora de les condicions tèrmiques: instal·lar ventiladors a les aules, estors o proteccions solars a les finestres o fins i tot, tendals i pèrgoles per protegir del sol els diferents espais.  

  Es recomana no fer classes amb més de 27º a les aules, segons el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

  Finalment, la CAIB té en marxa programes de millora de l’eficiència energètica dels seus edificis públics a través de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia . En aquest aspecte, hi poden haver programes per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes o substituir lluminàries existents per lluminàries LED. 

  S’ha de tenir en compte que aquestes mesures es poden aplicar als edificis que són titularitat (propietat) de la CAIB, com ara els IES. En el cas dels CEIP, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta depèn de cada ajuntament, que és el titular de l’edifici. 

  Per tot això sentim i demanam des de CCOO que s'ha de posar tota l'energia i l'atenció necessària per a solventar aquest problema. Sabem que és complexe i car i que no s'ha d'improvitzar. Els centres educatius han d'estar preparats per afrontar el canvi climàtic sense que aquest afecti a la qualitat de l'ensenyament. 

  Compliment dels acords JA!