Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

SECTOR DE PROTECCIÓ DE MENORS A ILLES BALEARS

ACTUALITAT

  II CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE REFORMA JUVENIL IPROTECCIÓ DE MENORS DE LES ILLES BALEARS

  09/04/2024.

  Des de FECCOO-IB us traslladem la informació més rellevant i tots els aspectes queestan en marxa al sector a nivell autonòmic:

  PLUS D'INSUL·LARITAT

  El setembre del 2023 vam iniciar una recollida de signatures per reivindicar aquest plus contemplat al conveni que a dia d'avui no es compleix. 

  Després de recollir més de 400 signatures hem sol·licitat reunions amb representants de la Patronal (APEIAB) i les administracions corresponents. Hem aconseguit reunir-nos amb representants de l'administració, concretament amb IMAS i la Conselleria de Benestar Social, Família i Igualtat del Consell d'Eivissa i, en ambdós casos, se'ns ha transmès el compromís que aquest plus es contemplarà  per fer-se efectiu de forma definitiva. 

  A la Patronal (APEIAB), des de FECCOO-IB, us fem un plantejament concret, complir el conveni col·lectiu i iniciar una negociació a l'àmbit de la comissió paritària del conveni (Patronal i Sindicats) per establir la quantitat del plus d'insularitat.  

  Article 70. Plus de residència i insularitat.

  Tot el personal tindrà dret al plus de residència i insularitat quan resideixin a les Illes Balears. La quantia serà la pactada per les parts legitimades en làmbit autonòmic.

  El plus de residència i insularitat queda condicionat al pagament per part de l'administració pública corresponent, sense que l'empresa hagi d'abonar cap quantitat per aquest concepte. 

  Per primera vegada, la resposta d'APEIAB és valorar la possibilitat d'iniciar la negociació. A la propera reunió de la comissió paritària el 19 d'abril, sabrem si es comprometen o no a l'inici de la negociació. 

  Des de FECCOO-IB continuam treballant perquè aquest plus sigui una realitat pels treballadors/es del sector. 

  PERMISOS

  Al juny de 2023 el Reial Decret Llei 5/2023 ampliava els permisos. Des de FECCOO-IB hem realitzat un conjunt de propostes a la comissió paritària per adaptar i incrementar els permisos del conveni al reial decret.

  MILLORES SALARIALS

   A més dels increments salarials aprovats per al període 2023-2026 (3-3,5% anual), tenint en compte els considerables increments de l'IPC dels darrers anys i la pèrdua de poder adquisitiu que ha suposat als treballadors/es del sector, des de FECCOO-IB hem realitzat la següent proposta de revisió salarial:

  -    Antiguitat: El complement salarial d'antiguitat passarà a retribuir-se a partir de l'1 de gener del 2024 amb dos dies més de vacances (actualment és un dia) per cada trienni que tingui reconegut el treballador/a.

  -   Taules salarials: Als increments ja acordats al conveni col·lectiu per als anys 2024, 2025 i 2026 l'increment d'1% anual.

  CORRECCIÓ ERRORS CONVENI 

  A la darrera reunió de la comissió paritària es detecta i corregeix la redacció de l'article 57 en la versió en català. El redactat correcte és el següent: 

  Quan per necessitats urgents del servei se sol·liciti que un treballador/a realitzi un torn de treball amb menys de 24 hores d'antelació i aquest/a accepti voluntàriament, les hores realitzades seran abonades com a hores extraordinàries. 

  Documentació associada
  Documentació associada