Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Oposicions 2024

  ACTUALITZAT (29 de maig)

  26/03/2024.

  Publicats els criteris generals de valoració de la fase d'oposició, clica en el document per veure'ls...

  Absències i permisos:

  TRIBUNALS:

  • Absències justificades des de dia 25 de juny fins a dia 30 de juny de 2024 (ambdós inclosos)
  • El dia de l’acte de constitució dels tribunals quan l’activitat lectiva sigui en horari d’horabaixa.
  • El dia de l’acte de constitució de la comissió de selecció sigui en horari d’horabaixa.
  • El dia de les sessions necessàries per preparar les proves.

  ASPIRANTS:

  • Permís per absentar-se els dies què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.
  • Sol·licitar el permís a la direcció del centre i sol·licitar al seu tribunal un certificat d’assistència
  • A partir del 21 de juny del 24 i fins el 30 de juny, sempre que els aspirants, que han de realitzar les proves a un tribunal amb seu diferent a l’illa en la qual desenvolupen la seva tasca docent, hagin acabat amb totes les tasques en elcentre, a més del permís per absentar-se els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la, també tenen permís per absentar-se el dia anterior i posterior al que hagin estat convocats.

  Obert tràmit pel retornament de les taxes del dret de participació en les oposicions 2024 als aspirants exclosos i als aspirants que hagin fet pagaments indeguts.

  Disponible del 17 de maig al 5 de juny.

  Clica aquí per accedir al tràmit...

  Publicat al BOIB els tribunals definitius, la distribució dels candidats per tribunals i les seus de les proves 

  - Acte de presentació i part A de la primera prova serà el 22 de juny a les 9h.

  - La part B de la 1a prova serà el 25 de juny a les 9h.

  Clica aquí per veure el BOIB...

  Clica aquí o en els documents per veure la composició definitiva dels tribunals...

  El termini per presentar al·legacions és del 7 al 9 de maig, ambdós inclosos.

  Clica aquí per veure la resolució per la qual es fan públiques les llistes definitives del personal funcionari de carrera admès i exclòs que ha sol·licitat voluntàriament formar part, com a vocal, d'un tribunal...

  Clica aquí per veure la resolució...

  Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, clica aquí per accedir-hi...

  Els aspirants s'ordenaran a partir de la lletra Q

  El sorteig públic per designar l’ordre dels aspirants s'ha realitzat el 19 d’abril a les 9’45h.

  El sorteig s'ha fet d’acord amb les normes següents:

  • Extracció alfabètica on s’obté la lletra d’inici del primer llinatge dels aspirants que actuaran en cada procediment de les proves selectives.
  • Els tribunals que no disposin d’aspirants d’inici del primer llinatge dels quals comenci amb la lletra esmentada iniciaran l’ordre d’actuació per la lletra o lletres següents.
  • Quan es conegui el nombre d’aspirants per especialitat i s’hagi determinat el nombre de tribunals, es realitzarà la distribució dels aspirants en els diferents tribunals de les especialitats convocades que no siguin tribunal únic, aplicant la lletra resultant del sorteig esmentat.

  Clica aquí per veure la resolució que regeix les normes de participació i ordre dels aspirants...

  • Les condicions i requisits de participació s’han de complir a xx d’abril de 2024, data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
  • Les sol·licituds seran telemàtiques mitjançant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve (certificat digital /DNI electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent).
  • Només es completa quan s’envia la sol·licitud, amb la qual cosa s’obté un número de registre.
  • Les taxes de participació són de 41,86 €. L’abonament es realitzarà de forma telemàtica a través del tràmit de presentació de sol·licituds mitjançant targeta bancària, de dèbit o de crèdit.
  • El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al dia 18 d’abril de 2024, ambdós inclosos.
  • Els aspirants exclosos podran formular reclamacions, en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

  TRIBUNALS

  A partir del número 4232 s'ordenaran i assignaran els tribunals

  Clica aquí per veure les causes d'exclussió dels membres dels tribunals...

  Clica aquí per veure aquesta resolució...

  Clica aquí per veure més informació sobre el sorteig...

  Clica aquí per veure tota la informació sobre els tribunals voluntaris...

  - Es proposa un sorteig pels membres del tribunals assignant un nombre a cada docent i no per lletra. Es farà de manera aleatòria, tenint en compte la paritat. 

  - Es poden designar com a màxim dos vocals voluntaris per cada tribunal.

  - El personal funcionari de carrera, que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal han de formalitzar la sol·licitud de participació a travès del tràmit telemàtic habilitat a l’efecte.

  Requisits:

  • Estar en servei actiu en centres docents o serveis educatius de l’illa o unitat territorial on hagi d’actuar el tribunal, en el mateix cos i especialitat obtinguda per oposició o concurs oposició.
  • Haver prestat serveis en aquesta especialitat durant dos o més anys.
  • No haver estat sancionat. 
  • No trobar-se de baixa per malaltia, en situació de permís de naixement de fill, d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’adopció i acolliment o en una situació administrativa d’excedència.

  TEMPORALITAT Tribunals

  • Del 2 al 15 d'abril
  • Sol·licituds de participants i tribunals16 d'abril
  • Sorteig públic dels membres dels tribunalsA partir d'1 de juny
  • Inici de proves amb catorze dies naturals d’antelació com a mínim, es dictarà la resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, la data, l’hora i el lloc.

  PLACES

  - Es convoquen proves selectives per cobrir un total de 252 places de funcionaris docents, distribuïdes territorialment a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que corresponen a la taxa de reposició.

  - Els aspirants només poden optar a una única especialitat i illa.

  • Professors d’ensenyament secundari: 133
  • Professors d’escoles oficiales d’idiomes: 3
  • Professors de música i arts escèniques: 21
  • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: 1
  • Mestres taller: 1
  • Mestres d'infantil i primària: 66
  • Professors especialistes en sectors singulars de la formació professional: 27

  Clica aquí per veure la relació definitiva de places...