Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Els docents majors de 55 anys poden demanar la reducció horària

  11/03/2024.

  Els docents majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures:

  1. Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les retribucions. Unavegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal perqualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

  2. Substitució, per altres activitats sense disminució retributiva, d’acord amb les següentsopcions en funció de la disponibilitat del centre, degudament justificada, i respectant lapreferència del docent sempre que sigui possible:

  a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva). Substitució peraltres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementarisde no permanència al centre.

  b) 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL). Substitució per altres activitats de dosperíodes lectius setmanals i compensació d’un període complementari de no permanènciaal centre.

  c) 3 períodes lectius. Substitució per altres activitats de tres períodes lectius setmanals.S’ha de procurar que les activitats substitutives dels períodes lectius no siguin d’atenciódirecta a un grup d’alumnes. La direcció del centre les assignarà d’entre: guàrdies debiblioteca, suport a l'equip directiu, programa de reutilització de llibres de text, suport a lestasques administratives del centre, etc.

  Els períodes de compensació d’hores lectives (CHL) es podran assignar sempre que quedingarantides les reunions de coordinació docent i s’han de col·locar, sempre que siguipossible, al principi o al final de la jornada laboral.

  El requisit perquè un docent pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà havercomplert els 55 anys d’edat o més fins al 31 de desembre del curs escolar en què es volgaudir d’aquestes mesures.

  La sol·licitud, segons model de l’annex, s’ha de presentar a la secretaria del centre dedestinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 20 de març. El directordel centre, abans del 15 d’abril ha d’introduir al programa de gestió 14 GestIB la relació depersones que han fet la sol·licitud i arxivar aquestes sol·licituds a la secretaria del centre, en l’expedient del docent.

  Pel que fa als docents que s’incorporin al mes de setembre al centre educatiu, la direccióintentarà aplicar aquesta reducció i, si per raons d’organització del centre no fos possible, escompensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral.

  El docent que comparteix dos o més centres haurà de sol·licitar la substitució per altresactivitats sense disminució retributiva en el seu centre d’adscripció.

  Documentació associada
  Documentació associada