Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

LA LLENGUA NO ES TOCA

  01/12/2023.
  LA LLENGUA NO ES TOCA

  LA LLENGUA NO ES TOCA

  El Govern de les Illes Balears pretén segregar els estudiants dels centres educatius del territori per raó de llengua. És l'objectiu del pacte tancat entre PP i VOX que pretén segregar els alumnes segons la seva llengua en el primer ensenyament i implantar-ho a partir de 3r de primària amb un pla pilot, que donarà a les famílies dels alumnes l'opció d'escollir en quina llengua volen educar els seus fills en les matèries "no lingüistiques" a partir del curs 2024/25.

  Aquesta proposta atempta contra l'ús social del català, la llengua pròpia de les Illes Balears, a banda de fragmentar la societat i desfer els consensos historics. També genera un problema de convivència que no havia existit fins ara, de la mateixa manera que José Ramón Bauza, convertint de nou l'idioma en un conflicte social.

  La Federació d’Ensenyament CCOO de les Illes Balears en defensa del català com a llengua pròpia de les Illes Balears en el sistema educatiu de les Illes. 

  Per la importància de la cohesió i la protecció de la nostra llengua ens sumem a la iniciativa de les escoles i instituts i deim fort i clar “la llengua no es toca”‼️

  NOTÍCIA del 13 de febrer de 2024

  CCOO ensenyament, sindicat integrant de la Xarxa educativa per la llengua, ha presentat un document per docents i famílies on explica les avantatges de l'ensenyament en català i el marc normatiu que ho avala a les Illes.

  Clica aquí per llegir tota la notícia...

  Saps quin són els teus drets lingüístics?

  ARTICLE 4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

  1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.

  2. Totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma.

  3. Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

  ARTICLE 2 de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears

  1. La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la.

  2. Aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També implica poder expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació social.

  ARTICLE 43 - Ús del català en l’actuació administrativa

  Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  1. L’Administració de la Comunitat Autònoma i les entitats que integren l’administració instrumental han d’emprar el català en les seves actuacions internes i en la relació entre elles. També l’han d’emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques, residents a l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret de les persones interessades a rebre-les en castellà, si han de ser atesos en aquesta llengua.

  2. L’ús del català en l’actuació dels òrgans administratius integrants de les administracions a què fa referència l’apartat anterior ha de ser regulat per disposicions reglamentàries. És exigible:

  • a) Als consells insulars.
  • b) A les entitats que integren l’Administració local de les Illes Balears.
  • c) A les entitats instrumentals que depenen de les administracions esmentades a les lletres anteriors.
  • d) A les corporacions de dret públic de les Illes Balears.
  • e) Als concessionaris de serveis públics de competència de les administracions de les Illes Balears.