Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Novetats en els permisos del curs 2023-24

  13/09/2023.
  Novetats permisos!

  Novetats permisos!

  PERMÍS DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR

  - El personal funcionari docent de carrera té dret a una reducció del 50% de la jornada laboral, per interès particular, amb la reducció proporcional de retribucions.

  - S'ha de gaudir per cursos escolars complets. *Excepcionalment, per al curs 2023-2024, el permís s'ha de gaudir des de l'1 d'octubre de 2023 fins al 31 d'agost de 2024.

  - Condicionat a les necessitats del servei.

   PERMÍS PER REDUCCIÓ DE JORNADA PER RAONS DE SALUT

  - El personal funcionari docent té dret a sol·licitar una reducció de jornada de fins al 50 %, amb la reducció proporcional de retribucions, en el supòsit que pateixi problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent. 

  GAUDI A TEMPS PARCIAL DELS PERMISOS MATERNITAT/PATERNITAT

  - No es poden gaudir a temps parcial les sis setmanes obligatòries de gaudi ininterromput. El poden exercir ambdós progenitors.

  - Els permisos de gaudi a temps parcial són incompatibles amb la reducció de jornada per fills i filles menors de dotze anys, amb la reducció de jornada per lactància, amb l'acumulació de la lactància i amb la reducció de jornada per la cura d'un familiar de primer grau. 

  Tramitació a través del GESTIB, amb quinze dies hàbils d'antelació, sempre que sigui possible, a la data en què es vulgui gaudir del permís. 

  Clica aquí per veure el BOIB

  RESTABLIMENT DE LA LLICÈNCIA PER ESTUDIS

  - El personal funcionari docent de carrera pot gaudir d'una llicència per a la realització d'estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball que desenvolupa sempre que les necessitats del servei no ho impedeixen.

  - La durada, requisits i condicions seran negociades en la Mesa Sectorial d'Educació.