Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Publicat el BOIB dels opositors que han superat el procediment selectiu

  OPOSITORS!

  10/08/2023.

  A partir de l’endemà de la publicació del BOIB disposau de 10 dies hàbils per presentar la documentació a qualsevol registre oficial.

  Termini: del 7 al 21 d’agost

  Quina documentació has de presentar?

  • Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos.
  • Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.
  • Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals ha estat seleccionat.
  • Declaració jurada
  • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
  • Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal).
  • Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat.

  A on ho has de presentar?

  Presencialment a un registre oficial amb documentació original i fotocòpia.

  Clica aquí per demanar cita prèvia a la Conselleria d’Educació 

  Clica aquí per veure la publicació del BOIB d'oposicions eliminatòries

  Clica aquí per veure la publicació del BOIB d'oposicions no eliminatòries👉🏻