Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Publicades les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització

  Sistema excepcional de concurs de mèrits

  04/07/2023.

  El termini per lliurar la documentació que resta pendent i per seleccionar el cos actiu és del 5 al 20 de juliol, ambdós inclosos.

  Clica aquí per accedir al tràmit...

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  En el termini de setze dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució, els aspirants seleccionats han de presentar a la Direcció General de Personal Docent a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, els documents que s'indiquen a continuació, segons pertoqui.

  a) Els aspirants seleccionats que han realitzat la sol·licitud de participació a la plaça adjudicada a través del tràmit habilitat per aquesta Administració educativa han de presentar els documents següents:

  - Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'han estat seleccionats.

  - Els aspirants amb discapacitat han de presentar el dictamen establert, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o hagin autoritzat l'Administració per sol·licitar-ho.

  b) Els aspirants seleccionats que han realitzat la sol·licitud de participació a la plaça adjudicada a través del tràmit habilitat per una altra Administració han d'indicar a través de quina Administració Educativa varen presentar la sol·licitud de participació a la plaça adjudicada i presentar els documents *consultar BOIB

  Tots els aspirants seleccionats han de participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 i estan obligats a incorporar-se a la plaça adjudicada l'1 de setembre.

  El funcionari de carrera que ha estat seleccionat en aquest procés per un cos diferent ha d'optar per restar en el seu cos d'origen i demanar excedència en el cos pel qual ha estat seleccionat, o bé optar per incorporar-se a la plaça adjudicada del cos pel qual ha estat seleccionat i demanar excedència del cos d'origen. En el cas de no realitzar aquesta opció han de romandre en el cos d'origen i seran declarats excedents del cos pel qual han estat seleccionats.

  Els aspirants seleccionats que hagin superat els processos selectius d’oposicions (oridinàries/no eliminatòries) a cos diferent al qual han estat seleccionats en aquest procés han de presentar un escrit manifestant per quin cos opten davant la Direcció General de Personal Docent. En el cas d'optar pel cos en el qual seran nomenats funcionaris en pràctiques seran declarats excedents del cos pel qual han estat seleccionats mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. En el cas contrari, o en el supòsit de no realitzar aquesta opció seran nomenats funcionaris del cos pel qual han estat seleccionats mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.

  El termini per presentar aquest escrit és del 24 al 25 de juliol de 2023, ambdós inclosos.