Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Publicat l'acord de modificació del VIII Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats

  10/03/2023.

  Vist el text de l'acta, de 19 de desembre de 2022, en la qual s'acorda la modificació de l'article 12 i dels articles 8 i 27 de l'annex I del VIII Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats (Codi de conveni núm.: 99010715011997), publicat en el BOE de 14 de setembre de 2019, acta que va ser subscrita, d'una part, per les organitzacions empresarials ACADE, CECE i UNI - EN LÍNIA en representació de les empreses del sector, i d'una altra per les organitzacions sindicals ÚS, UGT Serveis Públics i CCOO en representació dels treballadors, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 90, apartats 2 i 3, de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (BOE de 24 d'octubre), i en el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat,

  Aquesta Direcció General de Treball resol:

  Primer.

  Ordenar la inscripció dels acords de modificació en el corresponent Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat amb funcionament a través de mitjans electrònics d'aquest centre directiu, amb notificació a la Comissió Negociadora.

  Segon.

  Disposar la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

  Clica aquí o en el document per veure la resolució...

  Documentació associada
  Documentació associada