Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

Resum Mesa Sectorial d'Educació del 16 de gener de 2023

  Integració del Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP)

  17/01/2023.
  Integració PTFP

  Integració PTFP

  RESUM MESA INTEGRACIÓ PTFP (16/01/2023)

  1. Lectura i aprovació de l’acta de sessió núm. 339.

  S’aprova l’acta.

  2. Esborrany de resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es convoca el procediment perquè el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional s'integri en el cos de professors d'ensenyament secundari.

  Hi haurà 2 procediments per a la integració:

  - Convocatòria. El termini s’inicia dia 27 gener fins 24 febrer del 2023.

  - Procediment obert per el professorat que reunís els requisits amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol.licituds de la convocatòria, o bé que, reunint els requisits i condicions NO hagués sol.licitat la integració. El termini comença l’1 de setembre del 2023 i finalitza el 19 de gener 2026.

  Requisits i condicions:

  1. Ser personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional.
  2. Ser titular d’alguna de les especialitats relacionades en els annexos 2 i 3 d’aquesta Resolució.
  3. Tenir destinació definitiva o trobar-se en expectativa de destinació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  4. Estar en situació de servei actiu o en la situació de serveis especials, excedència.
  5. Posseir una de les titulacions: grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o bé que estiguin en possessió de les titulacions equivalents a l'efecte d'accés a la funció pública docent següents: diplomatura universitària, enginyeria

  Sol·licituds, termini de presentació i documentació

  Les persones interessades hauran de formular una sol·licitud, obligatòriament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l’efecte a la pàgina web:http://dgpdocen.caib.es.

  Mitjançant un dels següents sistemes:

  - Sistema d'identitat electrònica per a les administracions:

  • Cl@ve.
  • DNI electrònic
  • Certificat digital

  El termini per formular sol·licituds i per aportar la documentació exigida és de 20 dies hàbils: s’iniciarà el dia 27 de gener a les 10:00h i finalitzarà el dia 24 de febrer de 2023 a les 10:00h.

  Documentació que han de presentar telemàticament amb la sol.licitud: còpia del títol al.legat com a requisit, anvers i revers, amb la data d’expedició del mateix. En cas de no disposar del títol: certificació acadèmica oficial que acrediti la realització del estudis juntament amb el justificant de pagament taxes d’expedició.

  Efectes de la resolució d'integració (a partir de 19 de gener del 2021)

  Funcionaris que haguessin ingressat en el cos abans del 19 de gener del 2021

  • si compleixen els requisits i condicions establerts produiran efectes des de 19 de gener 2021.
  • si compleix les condicions i requisits amb posterioritat al 19 de gener 2021, els efectes seran a partir de la data de sol.licitud d’expedició del títol acadèmic.

  Funcionaris que haguessin ingressat en el cos després del 19 de gener del 2021 els efectes seran a partir de la data que figuri en seu nomenament en el cos.

  CCOO reclama el fet que que es deixa fora de l’efecte retroactiu al professorat interí i en pràctiques. Les llistes de professorat interí de les especialitats que passen a secundària passaran a ser d’aquest nivell i se’ls contractarà com a tal, però no hi haurà cap efecte retroactiu i al professorat en pràctiques se’ls reconeixarà l'efecte retroactiu només des del moment que aprovin les pràctiques. El professorat interí de les 10 especialitats queden fora de l’aplicació encara que tinguin titulació universitària.

  Davant aquesta situació CCOO reivindica:

  • aplicació de tots els efectes i del caràcter retroactiu complet a tot el professorat que compleixi els requisits, també el professorat interí i en pràctiques.
  • assegurar que tot el professorat pugui beneficiar-se des del primer moment, independentment de la seva situació administrativa.
  • aplicar aquest efecte retroactiu a les persones jubilades des de l’entrada en vigor de la LOMLOE i que compleixin els requisits
  • convertir en indefinit i permanent el procediment obert, no limitar-ho a 19 de gener del 2026.
  • aplicar un complement d’equiparació salarial per al professorat que no compleix els requisits del pas al cos de secundària (funcionaris de carrera sense titulació) així com solucions pel professorat tècnic que ha quedat exclós

  3. Torn obert de paraules.

   Se demana sobre les oposicions corresponents a la taxa de reposició que complementa l'oferta corresponent a les oposicions del procés d’estabilització.

  Ens confirmen que trauran aquesta oferta pública d’ocupació per aquest curs i així complementar l’oferta de places existents.

  Documentació associada
  Documentació associada