Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

És necessari presentar-se al procés d'estabilització?

  09/12/2022.
  Concurs de mèrits

  Concurs de mèrits

  Sí, si ja estàs treballant, per a poder sol·licitar una indemnització tenint en compte el que estableix la següent normativa sobre mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública:

  *La Llei 20/2021 de 28 de desembre en el seu article 2.6 recullen que:

  Correspondrà una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, veiés finalitzada la seva relació amb l'Administració per la no superació del procés selectiu d'estabilització.[...]_

  La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d'estabilització no donarà dret a compensació econòmica en cap cas.

  Per tant, us recomanem realitzar la sol·licitud per al concurs de mèrits i per al concurs oposició.