Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Resum MSE per aprovar el procés selectiu d'estabilització de concurs-oposició

  17 de novembre de 2022

  17/11/2022.
  Concurs a cegues

  Concurs a cegues

  Es convoquen un total de 265 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears (distribució p.12 de la convocatòria).

  Els aspirants podran participar pel torn lliure (accés 1) i pel torn de discapacitat (accés 2).

  El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 10 de gener al dia 30 de gener de 2023, ambdós inclosos. Les proves selectives comencen a partir del dia 3 de juny i han de finalitzar durant el mes de juliol del 2023.

  A final d’any es concretarà la taxa, que està pendent de la resolució d’Hisenda.

  Membres dels tribunals: el sorteig es realitzarà entre els docents del cossos corresponents i l’especialitat reconeguda, en servei actiu en centres docents o serveis educatius de l’illa o unitat territorial on hagi d’actuar el tribunal.

  S’ampliarà l’àmbit territorial i d’especialització si no hi ha un nombre suficients de funcionaris.

  La fase d’oposició consta d’una única prova estructurada per dues parts que no tindran caràcter eliminatori.

  PART A: consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant i disposaran d’un màxim de 3 hores.

  PART B: consisteix en la presentació d’una unitat didàctica o situació d’aprenentatge (annexe 3), d’acord amb la normativa vigent sobre ordenació curricular i organització, i d’acord amb les instruccions del curs 2022-2023. Algunes especialitats,especificades a la p.43 de la convocatòria, hauran de fer un exercici pràctic. Per a l’exposició i defensa es comptarà amb un període màxim de 40 minuts: 5 minuts per la preparació del material aportat per l’aspirant, 25 minuts exposició i defensa i, si escau, 10 minuts pel debat.

  La comissió de selecció haurà d'elaborar i publicar la rúbrica o instruments d’avaluació de cada una de les parts de la prova.

  FECCOO demana:

  • Que les places de concurs d’oposició de procés d’estabilització s’oferesquin per illes.
  • Que se tengui en compte que el professorat en aquestes dates està finalitzant el curs escolar i no estan tancades totes les tasques educatives, amb la càrrega de feina que això suposa.
  • L’actualització de les indemnitzacions als membres dels tribunals, les comissions de selecció, els coordinadors i la comissió de valoració que actúen el els procediments convocats.
  • Que no solapin els procediments selectius, de manera que tots els aspirants tenguin el major número d’oportunitats, i es puguin presentar als dos processos.
  • Revisar la probabilitat a nivell informàtic el fet de que no es repeteixi tantes vegades la mateixa lletra.
  • Incloure a l’annexe 2, al punt 2.6 la puntuació dels mèrits artístics (música, arts plàstiques i disseny) i esportius quan concorrin les places d’aquestes especialitats.