Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Instrucció oposicions docents 1/2022

  Instrucció relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics docents d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, que participa en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021

  18/05/2022.
  Imatge d'opositors examinant-se

  Imatge d'opositors examinant-se

  Instrucció 1/2022 de la directora general de Personal Docent de dia 16 de maig de 2022

  Novetats OPOSICIONS DOCENTS 2022!

  Permisos i absències dels membres dels tribunals:

  • Absències justificades des de dia 27 de juny fins a dia 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos).
  • Al dia següent si es realitza en horabaixa:
   • L’acte de constitució dels tribunals
   • L’acte de constitució de la comissió de selecció
   • Les sessions necessàries per preparar les proves, instruccions i fer les actuacions pertinents abans de dia 25 de juny de 2022

  Permisos i absències dels aspirants:

  • Els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.
  • Els aspirants amb seu diferent a l’illa a la que aspiren, a més del permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la també tenen permís per absentar-se els dies 28, 29 i 30 de juny sempre que hagin acabat amb totes les tasques en el centre i sol·licitant el permís. 

  Hora i lloc:

  • Acte de presentació de tots els aspirants i part A de la 1a prova: Dia 25 de juny de 2022 a les 9:00 hores.
  • Part B de la primera prova s’ha de realitzar dia 27 de juny de 2022 a les 9:00 hores.
  • Lloc: Annex 2

  Clica aquí o en el document per veure la instrucció completa...

  *Podràs trobar les seus assignades per la realització de les proves selectives