Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

Formació ofertada des del Servei de Prevenció de Riscs Laborals

  • Formació inicial específica per lloc de feina
  • Sessions d'informació per als coordinadors de seguretat i salut dels centres
  • Sessió informativa sobre sensibilització per un ús saludable de la veu...i altres.

S’ha publicat al microsite de prevenció la informació sobre els cursos en matèria de prevenció de riscs laborals que es realitzen des del Servei de Prevenció.

29/10/2021.

FORMACIÓ INICIAL ESPECÍFICA PER LLOC DE FEINA (art. 19 de la llei de PRL)

Com a novetat en la formació inicial específica per lloc de feina s’ha optat per agrupar als docents en els cursos en funció del lloc de feina i les tasques a desenvolupar (que impliquin o no ús de laboratoris, màquines, tallers, eines…) més que pel cos o l’especialitat directament. Tots els cursos són molt semblants, però uns se centren o aprofundeixen més en uns aspectes concrets segons la tasca que es vagi a realitzar (per exemple ús de productes químics o maquinària, manipulació de càrregues…)

Dins aquesta formació inicial diferenciam dins el calendari:

- Formació dirigida específicament al personal de nou ingrés, entenent com a tal l’aprovat a les darreres convocatòries d'oposicions i que no hagi realitzat aquesta formació anteriorment.

- Formació anomenada d’Aula Oberta: s’ofereix per primera vegada la mateixa formació inicial però obrint la inscripció a qualsevol docent que no l’hagi realitzada anteriorment (siguin funcionaris de carrera, interins, personal laboral…). A mesura que es facin les avaluacions de riscs per centres, es recordarà al personal docent del mateix que encara no hagi realitzat la formació la possibilitat de fer-la en aquests cursos d’aula oberta.

SESSIONS D'INFORMACIÓ PER ALS COORDINADORS DE SEGURETAT I SALUT DELS CENTRES

S’aniran oferint anualment sessions voluntàries específiques dirigides a les persones coordinadores de PRL dels centres. L'objectiu de la sessió és el d'informar sobre les actuacions que, com a coordinadors del centre en matèria preventiva, s'han de conèixer i desenvolupar.

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE SENSIBILITZACIÓ PER UN ÚS SALUDABLE DE LA VEU

Impartida per l’àrea de logopèdia del Servei és de caràcter voluntari i es realitzarà als centres que ho sol·licitin expressament.

FORMACIÓ VOLUNTÀRIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Gestionada en col·laboració amb el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a diferència de les anteriors sí que es reconeix com a formació permanent del professorat. Els destinataris d’aquestes sessions de formació són tot el personal docent que presta serveis o desenvolupa les seves funcions docents en els centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La inscripció a les sessions d’aquest pla és oberta i totalment voluntària, i es fa mitjançant el Portal del Personal. Es tracta de diferents cursos amb una durada d'entre 10 i 12 hores. Està previst realitzar dues convocatòries per curs, una a realitzar durant el mes de novembre i l'altra en el mes de febrer.

Podeu veure tota la informació clicant a l'enllaç.