Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

Curs: Programes, Països i Legislació de l'Acció Educativa d'Espanya en l'Exterior II

  Destinat a professorat d'Infantil, Primària i Secundària.

  13/10/2021.

  Lloc de celebració: Sessions virtuals a través de Meet.

  L'enllaç per a la connexió s'enviarà el dijous 21 d'octubre.

  Data d'inici de l'activitat: 22 d'octubre de 2021.

  Data de finalització de l'activitat: 24 d'octubre de 2021.

  Durada en hores: 25 hores. 20 presencials i 5 hores no presencials a justificar mitjançant el lliurament d'un treball.

  Objectius de l'activitat:

  • Identificar i diferenciar els diferents programes de l'AEEE.

  • Conèixer les característiques de cada programa

  • Analitzar les convocatòries de places de docents i d'assessors en l'exterior

  • Localitzar la legislació específica sobre AEEE

  • Classificar les tasques específiques del perfil de professor/a i assessor/a en l'exterior

  • Identificar els recursos tecnològics i informàtics més adequats a l'AEEE. Continguts:

  • Legislació i normativa aplicable a l'AEEE, en general i a cada programa en particular.

  • Experiències desenvolupades en diferents accions i centres educatius.

  • Documents i programacions dels diferents centres i programes.

  • Supòsits pràctics i qüestionaris.

  • Orientacions i pautes generals per a afrontar les proves.

  • Les TIC en l'exterior: web, plataformes i recursos. Metodologia de treball:

  • Ponències per videoconferència

  • Treball individual i en grups

  • Elaboració d'un esquema per al desenvolupament d'un supòsit pràctic, que pugui implementar-se en un centre o programa de l'AEEE que justificarà les hores no presencials.

  Avaluació: L'assistència serà obligatòria en les fases presencials.

  Excepcionalment i per causa degudament justificada,es podrà certificar als participants, l'assistència dels quals sigui almenys del 85% de l'activitat (art.9.2 ordre EDU/2886/2011 BOE de 28 d'octubre de 2011)

  Les Jornades es realitzaran en la plataforma Meet.

  Les persones participants hauran d'acceptar expressament la seva autorització perquè les sessions siguin gravades i així quedi constància de la seva participació en l'activitat.

  La persona encarregada de la coordinació de les jornades comprovarà que els participants estan connectats en tot moment, elaborant un informe sobre aquest tema.

  Cadascuna de les persones participants realitzarà una pregunta /dubte als ponents al llarg de les jornades, de manera que quedi gravada la seva participació.

  Inscripció: A través de l'enllaç al formulari

  Import de la inscripció: 90€ amb afiliació/ 120€sense afiliació

  Places: Per a realitzar l'activitat s'ha de comptar amb un mínim de 20 participants.

  En cas de no arribar al mínim, es comunicarà el retard en l'inici o l'anul·lació de les jornades, retornant-se la matrícula o podent canviar a una altra activitat de formació.

  Data de matriculació: fins al 20 d'octubre de 2021 Núm. de compte per a realitzar l'ingrés: ES77 2100 2119 1502 0047 9776, indicant en el concepte nomeni i cognoms del participant i títol/codi del curs per al qual es realitza el pagament.

  Documents requerits: Fitxa de participant signada, encapçalat d'una nòmina del 2021 o certificat del centre on es presti servei, DNI per totes dues cares, justificant d'haver realitzat la transferència.

  La documentació s'aportarà a través del formulari d'inscripció.

  Criteris de selecció: Per rigorós ordre d'inscripció.

  Les sol·licituds que no tinguin lliurats correctament els documents no seran tingudes en compte.

  Documentació associada
  Documentació associada