Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

Curs Professors Visitants: preparació per a accedir al programa

  Destinat a professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, d'Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments interessat a participar en el programa de professors visitants.

  25/02/2021.
  Mestres exterior

  Mestres exterior

  La formació té una durada de 20 hores (16 hores presencials a través de la plataforma MEET i 4 no presencials que es justificaran amb el lliurament d'un treball).

  Lloc de celebració: sessions virtuals a través de MEET. L'enllaç per a la connexió s'enviarà la setmana anterior a la data d'inici.

  Data d'inici de l'activitat: 19 de març 2021

  Data de finalització de l'activitat: 21 de març 2021

  Objectius:

  ● Proporcionar informació suficient sobre el programa de Professors Visitants i les peculiaritats d'aquest.

  ● Conèixer els termes, les bases i fases de la convocatòria.

  ● Identificar les habilitats socials, lingüístiques i competències necessàries per a superar l'entrevista.

  ● Elaborar estratègies per a enfrontar-se amb garanties a una entrevista.

  ● Identificar i conèixer les característiques diferencials i el perfil del professor visitant en els diferents països.

  ● Classificar les tasques específiques que definirien la funció i les activitats del professor visitant en els centres.

  ● Elaborar projectes amb tasques específiques adaptades a les característiques de l'alumnat tipus del professorat visitant.

  ● Desenvolupar un coneixement dels recursos tecnològics i informàtics més adequats a utilitzar.

  ● Conèixer les diferències socioeducatives entre els estats i districtes dels països.

  Continguts:

  ● L'acció educativa del Ministeri d'Educació.

  ● Inicis i evolució del programa de Professors Visitants.

  ● Situació actual del programa de Professors Visitants.

  ● Termes, bases i fases de la convocatòria.

  ● Les diferents proves i com actuar en l'entrevista.

  ● El sistema educatiu als països.

  ● El professor en el districte i en el centre educatiu.

  ● Experiències desenvolupades en diferents centres en els quals exerceixen els Professors Visitants.

  Metodologia:

  ● Ponències per videoconferència.

  ● Treball individual i en grups.

  ● Exposició d'experiències.

  ● Pràctiques directes d'entrevistes.

  ● Elaboració de respostes a preguntes i situacions de l'entrevista.

  Realització d'un qüestionari per a justificar les hores no presencials, que consistirà a respondre set preguntes a desenvolupar per escrit, en idioma anglès, basades en els aprenentatges adquirits durant el curs. Una vegada finalitzat l'exercici, s'haurà de desar l'arxiu amb el seu nom i enviar-lo a un correu electrònic que es facilitarà a l'inici del curs. El termini de lliurament serà de 7 dies després de la finalització de l'última sessió de la formació.

  Els treballs seran revisats per la direcció o coordinació del curs.

  Avaluació:

  - Excepcionalment, donades les circumstàncies sanitàries, el curs es realitzarà a través de l'aplicació MEET. Se'ls sol·licitarà a les persones participants que acceptin expressament la seva autorització perquè les sessions siguin gravades. A través d'aquests enregistraments, quedarà constància de la seva participació en l'activitat. La persona encarregada de la coordinació del curs comprovarà les persones que estan connectades en tot moment, elaborant un informe sobre aquest tema.

  Després de la intervenció de cada ponent, cada persona participant realitzarà una pregunta/dubta, de manera que quedi gravada així la seva participació.

  En les fases presencials l'assistència serà obligatòria. Excepcionalment, i per causa degudament justificada, es podrà certificar als participants l'assistència dels quals sigui almenys del 85% de l'activitat (art.9.2 Ordre EDU/2886/2011 BOE de 28 d'octubre). Les hores no presencials es justificaran mitjançant el lliurament de l'esmentat treball.

  Inscripció:

  Import de la inscripció: 30€ amb afiliació; 50€ sense afiliació.

  El preu del curs inclou:

  • Matrícula.

  • Material per a la preparació de l'examen.

  Places: per a la realització del curs s'ha de comptar amb un mínim de 15 participants. Una vegada aconseguit el nombre mínim de participants docents, es podran assignar places als qui no havent exercit la docència compleixin tots els requisits per a això establerts en el Reial decret 1834/2008 i l'Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total dels participants.

  En cas de no arribar al mínim, es comunicarà el retard en l'inici o l'anul·lació del curs, retornant-se la matrícula o podent canviar a un altre curs.

  Data de matriculació: fins al 17 de març de 2021

  Núm. de compte per a realitzar l'ingrés: ES77 2100 2119 1502 0047 9776.

  És necessari indicar en el concepte nomeni i cognoms del participant i títol/codi del curs per al qual es realitza el pagament.

  Documents requerits: fitxade participant signada; encapçalat d'una nòmina de 2021 o certificat del centre on es presti servei; DNI per totes dues cares; justificant d'haver realitzat la transferència. La documentació s'aportarà a través del formulari d'inscripció.

  Criteris de selecció: per rigorós ordre d'inscripció. Les sol·licituds que no tinguin lliurats correctament els documents no seran tingudes en compte.

  Informació sobe el curs

   Accedir al programa