Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

HOMOLOGAR CURSOS EXTERNS

  L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa.

  23/07/2020.

  Persones destinatàries

  Totes les persones destinatàries de les accions de formació permanent, segons el que estableix l'article 3 del Decret 41/2016, de 15 de juliol.

  La persona interessada pot presentar la sol·licitud de reconeixement d'un itinerari autoformatiu cada curs escolar, a partir del curs escolar 2017-2018.

  Observacions

  Només es poden incloure dins un itinerari autoformatiu les activitats de formació que no hagin estat prèviament homologades o reconegudes, segons el que estableix l'article 16 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017.

  La sol·licitud de reconeixement d'un itinerari autoformatiu s'ha de presentar en un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Universitat, a les delegacions territorials o en qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Normativa del procediment

  Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  Documents relacionats amb el procediment

  Resolució de 29 de juny de 2017, Instruccions per al reconeixement d'itineraris d'autoformació

  Sol·licitud de reconeixement i inscripció d'itinerari d'autoformació al Registre General de Formació del Professorat